Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Biblioteka

Paslaugos

 • Spaudinių išdavimas į namus (abonementas)
 • Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaitykloje)
 • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka
 • Atsakymai į įvairias užklausas
 • Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai
 • Paieška duomenų bazėse
 • Konsultacijos, kaip naudotis katalogais ir kartotekomis
 • Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus
 • Naudojimasis kompiuteriais
 • Naudojimasis internetu

Tikslai ir uždaviniai

 • Siekti ugdymo turinio įvairovės, atsižvelgiant į mokinių poreikius, polinkius ir galimybes.
 • Gerinti mokymo, mokymosi ir skaitymo motyvaciją.
 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, padėti atskleisti jų gabumus.
 • Tobulinti bendruomenės narių bendradarbiavimo formas.
 • Palaikyti mokinių socialinį solidarumą.
 • Skatinti mokytojus aktyviai dalyvauti konkursuose ir renginiuose.

Bibliotekos praeitis ir dabartis

2023 METAIS ĮSIGYTŲ VADOVĖLIŲ ATASKAITA

Kontaktai

Bibliotekininkė Milda Geležauskienė El.paštas: biblioteka@vidzgiris.lt

Lankytojų aptarnavimo laikas

 • Pirmadienis – penktadienis 8:00 – 16:00
 • Pietų pertrauka 12:00 – 12:30

Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena bibliotekos lankytojai neaptarnaujami. Alytaus Vidzgirio progimnazijos biblioteka įkurta 1977 metais. Tuo metu knygų fondą sudarė apie 8 000 knygų ir vadovėlių. Dabar bendrą spaudinių fondą sudaro daugiau nei 0 egzempliorių 0 iš jų vadovėliai

Pirmoji bibliotekos vedėja

Salvinija Briliūtė

1983—1988 m. bibliotekoje dirbo O. Jakubauskienė. 1978—2011 m. bibliotekoje veiklą vykdė bibliotekos vedėja Leonė Štreimikienė 1988—2009 m. metais bibliotekininkė Vilija Dranginytė. Nuo 2011 metų bibliotekos vedėja Milda Geležauskienė dirba su  bibliotekininke Joana Juciene.

Sėkmingi bibliotekai buvo 1999 metai, kai biblioteka dalyvavo švietimo kaitos fondo projektų konkurse „Švietimų įstaigų bibliotekų modernizavimas“ ir tapo nugalėtoja. Už skirtas lėšas įsigijo naują kompiuterį, spausdintuvą ir kopijuoklį.

Bibliotekoje galima naudotis garso, vaizdo, kompiuterine technika, multimedija, sudarytos sąlygos naudotis internetu, elektroniniu paštu, kopijuoti dokumentus. Bibliotekoje yra video ir audio aparatūra, taikomos naujos informacinės technologijos ir kompiuterių tinklai informacijai ieškoti ir skaitytojams aptarnauti.

2002 m. atnaujintos bibliotekos patalpos, pradėjo veikti erdvi skaitykla. Skaitykloje nuolat organizuojami rašytojų minėjimai, susitikimai, teminės parodos ir renginiai. Joje vyksta pamokos ir įvairūs popamokiniai renginiai, profesiniai seminarai.

Per metus bibliotekoje

apsilanko daugiau nei

0 skaitytojų

išduodama daugiau nei

0 spaudinių

Skaitytojo etika

 • Neplėšyk ir neprirašinėk knygos.
 • Skaitydamas nepraleisk nei puslapių, nei eilučių.
 • Skaityk galvodamas, neskubėdamas.
 • Nepalik neišsiaiškinęs nesuprantamo žodžio, tam ir yra žodynai.
 • Įsidėmėk knygos autorių ir pavadinimą.
 • Stenkis įsigilinti į knygoje aprašomus laikotarpius, idėjas, veikėjus.
 • Susidaryk savo nuomonę apie perskaitytą knygą.

Skaitytojas turi teisę

 • Gauti bibliotekos fondo knygas ir kitus spaudinius, jais laikinai naudotis namuose arba skaitykloje.
 • Gauti informaciją apie bibliotekos fondą.
 • Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
 • Pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą.

Skaitytojas privalo

 • Tausoti ir saugoti knygas ir kitus spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.
 • Neišsinešti knygų ir kitų spaudinių iš bibliotekos, jei knygos neįrašytos į skaitytojo formuliarą.
 • Nustatytu laiku grąžinti knygas ir kitus spaudinius.
 • Neardyti katalogų ir kartotekų.
 • Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkėms.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

 • Biblioteka turi teisę naudotis visi progimnazijos bendruomenės nariai.
 •  Skaitytojai, norėdami naudotis bibliotekos spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
 • Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
 • Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos pilnumą, spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumą.
 • Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiai 5 spaudinius.
 • Chrestomatinio pobūdžio leidiniai, reikalingi naudotis visus metus, išduodami ilgesniam laukui.
 • Baigusiems progimnaziją mokiniams spaudiniai išduodami, už jų rinkos kainos užstatą.
 • Mokomosios programos, įrašytos į CD ir kitas laikmenas, į namus neišduodami.
 • Skaitytojai privalo tausoti ir saugoti spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
 • Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius, nekeisti bibliotekos fondo sustatymo tvarkos.
 • Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams.
 • Baigiantis mokslo metams, skaitytojai privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Praradęs spaudinį, skaitytojas privalo pakeisti tokiu pačiu ar bibliotekos darbuotojų pripažintu lygiaverčiu.
 • Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems ar pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką, gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

Add Your Heading Text Here

Skip to content