Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Taip pat organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Apie pastebėtas problemas, kurias spręsti yra numatyta Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, pasiūlymus, pastebėjimus galite mums rašyti elektroniniu paštu: mokykla@vidzgiris.lt

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Neringa Babijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininkės pavaduotoja – Vida Batulevičienė, socialinė pedagogė;

Nariai:

  • Irena Malaškevičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
  • Rasa Morazaitė, specialioji pedagogė;
  • Dalė Ignatavičienė, logopedė;
  • Aušra Syrjotavičienė, psichologė
  • Dangerūta Jakniūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Marytė Narmontienė, vyresnioji geografijos mokytoja ir kūno kultūros mokytoja metodininkė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Danguolė Aleksandravičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;
  • Raimonda Radzevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  • Inga Lučinskienė, tėvų atstovė.

Emocinė pagalba

Pasikalbėk apie tai, kas tau svarbu! Atvirai, nuoširdžiai, taip, kaip tu nori. Tavo pokalbis laukiamas, bet kuriuo paros metu.

Telefonu:116 111

Internetu: vaikulinija.lt

Telefonu: 8 800 28888

Internetu: jaunimolinija.lt

Specialistų darbo kryptys

1. Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
2. Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:
2.1. pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;
2.2. atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;
2.3. tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
2.4. unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;
2.5. vaiko kaip asmenybės vertinimas;
2.6. nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
2.7. empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;
2.8. priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį matyti socialinis pedagogas;
2.9. konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;
2.10. neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
2.11. pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku.
3. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
4. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
5. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
6. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
7. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
8. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
9. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
10. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
11. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
13. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
14. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
15. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.
Psichologo veiklos turinys:
1. Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
2  Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
3. Rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
4. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
5. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).
9. Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
10. Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narys.
11. Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą;
12. Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

1. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – specialiųjų poreikių mokiniai).
2. Specialiojo pedagogo funkcijos:
2.1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;
2.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
2.3. rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas (tik dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), veiklos ataskaitą;
2.4. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
2.5. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas;
2.6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
2.7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
2.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
2.9. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
2.10. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
2.11. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

1. Logopedai teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – mokiniai, turintys kalbos sutrikimų).
2. Logopedų funkcijos:
2.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
2.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai;
2.3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
2.4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
2.5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
2.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
2.7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
2.8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
2.9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
2.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
2.11. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
2.12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;
2.13. šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
3. Logopedai atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.

Naudinga žinoti

Pavadinimas Telefonas
 Alytaus miesto policijos nuovada (8-315) 55 797
 Policijos pasitikėjimo anoniminis telefonas (8-315) 55 664
 Nepilnamečių reikalų specialistai (8-315) 55 644
 Alytaus miesto Vaiko teisių apsaugos tarnyba (8-315) 55 910
 Psichologinė pagalba (8-315) 75 150
 Alytaus Moterų krizių centras (8-315) 71 170
(8-611) 54 342
 Vyrų krizių centras (8-5) 26 08 797
 Pirminė teisinė pagalba (8-315) 70 070
(8-686) 53 491
 Parama smurtinių nusikaltimų aukoms (8-5) 26 62 980
www.tm.lt
Skip to content