Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Ugdymas

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 m. m. priešmokyklinės ugdymo grupės akimirkos

2020-2021 pradinio ugdymo programos ugdymo planas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė 

 1-4 2021 m. birželio 9 d.  175 ugdymo dienos

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokyklos sprendimu skirstomas pusmečiais (Mokyklos tarybos 2018-06-22 protokolas Nr. MT-8). Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

 • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,
 • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 9 d.

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2019-10-30
Žiemos (šv. Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (šv. Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros (1-4 kl.) 2021-06-10 2021-08-31

Mokinių priėmimas

Mokiniai į mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas. Esant galimybei — atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, daromos išimtys, jei išsilavinimas ir kitos aplinkybės (sveikata, dėstomosios kalbos mokėjimas ir kt.) atitinka priėmimo į mokyklą sąlygas. Priėmimo tvarka, numatyta mokyklos nuostatuose, stende paskelbiama tėvams:

 • mokinių kontingentas komplektuojamas teritoriniu principu;
 • mokiniai į priešmokyklinę grupę ar pirmąją klasę priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą, sveikatos pažymėjimą;
 • į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas kai tais kalendoriniais metais jam sukanka 6 metai;
 • į 1 klasę vaikas priimamas kai tais kalendoriniais metais jam sukanka 7 metai;
 • mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos, mokinio ir tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Mokinių išvykimas

 1. Visi išvykstantys iš mokyklos, pateikia tėvų (globėjų) prašymą direktoriui dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.
 2. Klasės auklėtojas paruošia pažymą iš elektroninio dienyno skyriaus „Mokinio laikotarpio pažymiai“.
 3. Mokyklos direktorius keliamosios klasės mokiniui, išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams, išduoda mokymosi pasiekimų pažymėjimą, išvykstančiam iš mokyklos nepasibaigus mokslo metams, – laisvos formos pažymą.
 4. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui, atsiskaičiusiam su biblioteka, klasės auklėtoju, raštinės vedėju, socialiniu darbuotoju, išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, o asmens bylos kopija ir sveikatos dokumentai persiunčiami į tą mokyklą, kurioje mokinys tęs mokslą.
 5. Mokinio priėmimas į mokyklą ar išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu. Mokinio, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš mokyklos. Mokyklos vadovas kartu su mokyklos steigėju arba bendru susitarimu, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2020-2021 pagrindinio ugdymo programos I dalies ugdymo planas

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė 

 5-8 2020 m. birželio 23 d.  185 ugdymo dienos

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokyklos sprendimu skirstomas pusmečiais (Mokyklos tarybos 2020-06-15 protokolas Nr. MT-4). Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

 • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,
 • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 23 d.

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (šv. Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (šv. Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros (5-8 kl.) 2021-06-25 2021-08-31
Skip to content