Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Visos dienos mokyklos grupė

ALYTAUS VIDZGIRIO MOKYKLOS
VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VDM veikla Alytaus Vidzgirio mokykloje – ugdymo proceso organizavimo būdas, kurio esminis požymis yra visų vykdomų programų, veiklų, paslaugų dermė siekiant bendro mokyklos tikslo per ilgesnį nei įprastai mokykloje praleidžiamą laiką.
2. VDM vykdomos programos, teikiamos paslaugos ir veiklos organizuojamos ne tik mokyklos patalpose, jos teritorijoje, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui, pramogoms vykdyti pritaikytose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, dienos centruose, įmonėse ir kt.

2 SKYRIUS. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS PRINCIPAI, MODELIS, TIKSLINĖ GRUPĖ

3. VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.
4. VDM uždaviniai:
4.1. užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus;
4.2. sudaryti sąlygas ugdytis ir gauti reikalingą pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
4.3. mažinti socialinę atskirtį;
4.4. užtikrinti galimybes tenkinti socialinius, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros poreikius;
4.5. stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę mokykloje;
4.6. ieškoti efektyvių ugdymo organizavimo būdų, leisiančių mokiniams užpildyti žinių spragas, siekti geresnių rezultatų, patirti mokymosi sėkmę;
4.7. sudaryti galimybę šeimoms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
5. Mokykla dirba pagal I VDM veiklos modelį, kuriuo bus siekiama mažinti socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, mokymosi sunkumų, ugdytis ir gauti mokymuisi reikalingą pagalbą, siekti individualios kiekvieno mokinio pažangos, ją nuolat stebėti ir fiksuoti, gerinti mokinių pasiekimus, užtikrinti mokiniams galimybes tenkinti socialinius poreikius, sveikatos priežiūros, švietimo bei kultūros poreikius, ugdyti jų mokėjimo mokytis kompetencijas, ypatingą dėmesį telkiant skaitymo kompetencijos ugdymui, diegti jiems sveikos gyvensenos, mitybos sampratą, vykdyti prevencines programas.
6. VDM veikloje dalyvaus 1–4 klasių, PUG mokiniai

3 SKYRIUS. PROGRAMOS, VEIKLOS, JŲ VYKDYTOJAI

7. VDM organizuojama veikla apima tarpusavyje suderintą formalųjį ir neformalųjį ugdymą, švietimo pagalbos, socialinių (sociokultūrinės paslaugos, maitinimo organizavimas, parama mokinio reikmėms įsigyti, transporto organizavimas), kultūros (sociokultūrinė edukacija), visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir kitą, visapusiškam mokinių ugdymuisi, sveikatinimui, poilsiui reikalingą veiklą.
8. VDM numatytas veiklas, išskyrus vaikų ugdymą pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas ir švietimo pagalbą, gali teikti savanoriai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kultūros darbuotojai, kiti specialistai.

4 SKYRIUS. UGDYMO, KITŲ VEIKLŲ IR PASLAUGŲ PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

9. VDM procesų organizavime mokykla bendradarbiauja su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės Mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija (savivaldybės Mokyklos – biudžetinės įstaigos).
10. Mokyklos Savininkas, teikdamas pritarimą konkrečioje mokykloje organizuoti ugdymo procesą VDM būdu, atsižvelgė į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą ir įsipareigojo sudaryti tinkamas sąlygas VDM įgyvendinimui: padėti mokyklai parengti savivaldybės teritorijoje esančių socialinių partnerių tinklo žemėlapį, prireikus skirti papildomą finansavimą VDM veiklai ir (ar) mokyklos aplinkos pritaikymui, mokyklos ūkio lėšų poreikiui padengti, pritaikyti transporto organizavimo ir maitinimo organizavimo sąlygas VDM.
11. VDM siektini rodikliai – pagerėję mokinių mokymosi pasiekimai (diagnostiniai 3-5 klasių mokinių testai atliekami mokslo metų pradžioje (po adaptacinio laikotarpio ir mokslo metų pabaigoje), padidėjusi mokymosi motyvacija, pagerėjusi vaikų savijauta mokykloje ( mokslo metų pradžioje ir pabaigoje psichologo atliekamas tyrimas), didesnė vaikų asmeninė atsakomybė už ugdymąsi, aktyvesnis tėvų įsitraukimas į vaiko ugdymo procesą;
12. VDM veikloje dalyvaus 1–4 klasių, PUG mokiniai.
13. VDM veiklos modelis ir konkrečios veiklos:

Skip to content